Big Data เปลี่ยนข้อมูลดิบ ให้เป็นขุมทรัพย์สู่ความสำเร็จ

ในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ การนำ Big Data มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และตัดสินใจสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน เพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรอย่างมาก Big Data ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและแนวโน้มตลาดได้ดี แต่ยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานในองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ

ในบทความนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับ Big Data คืออะไร คุณลักษณะของ big data องค์กรต่าง ๆ นำ Big Data ไปใช้ประโยชน์อย่างไร ที่สามารถยกระดับธุรกิจให้เหนือชั้นกว่าคู่แข่ง และข้อควรระวังในการใช้งาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดBig Data คืออะไร ?

Big Data หมายถึง ชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หลากหลายและซับซ้อนเกินกว่าที่จะจัดการหรือวิเคราะห์ด้วยวิธีประมวลผลข้อมูลแบบดั้งเดิม ข้อมูลเหล่านี้มาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เซนเซอร์ อุปกรณ์ IoT และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะเด่นของ Big Data จำแนกตามคุณลักษณะของ big dataได้ 3 ประการ ดังนี้

1. ปริมาณ (Volume): ข้อมูลมีขนาดใหญ่ มหาศาล วัดเป็นหน่วย Petabytes (PB) หรือ Exabytes (EB)

2. ความเร็ว (Velocity): ข้อมูลเกิดขึ้นรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องการประมวลผลและ
วิเคราะห์แบบเรียลไทม์

3. ความหลากหลาย (Variety): ข้อมูลมาจากแหล่งหลากหลาย มีรูปแบบแตกต่างกัน เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง

ประเภทของ Big Data สามารถจำแนกตามรูปแบบข้อมูล Big Data ได้แก่

1. ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data): ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ไม่สามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมได้ เช่น ข้อความในโซเชียลมีเดีย รูปภาพ วิดีโอ

2. ข้อมูลกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Data): ข้อมูลมีรูปแบบบางส่วน แต่ไม่สมบูรณ์แบบ สามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมได้ เช่น ข้อมูลการธุรกรรม ไฟล์ XML

3. ข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data): ข้อมูลมีรูปแบบตายตัว จัดเก็บในฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมได้ง่าย เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขาย

Big Data กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรต่าง ๆ ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน


ตัวอย่างองค์กรที่นำ Big Data เข้ามาใช้

Big Data คือ

ในยุคดิจิทัลที่มีข้อมูลท่วมท้น องค์กรต่าง ๆ ต่างหาหนทางนำข้อมูลมาใช้พัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้า Big Data กลายเป็นกุญแจสำคัญช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ให้ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ตัวอย่างองค์กรที่นำ Big Data Analytics เข้ามาใช้ ได้แก่

McDonald’s

McDonald’s  ยักษ์ใหญ่ฟาสต์ฟู้ดนำ Big Data มาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า พฤติกรรมการซื้อ พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจ ได้ดังนี้

 • วิเคราะห์ข้อมูลการขาย: วิเคราะห์ว่าลูกค้าซื้ออะไร ช่วงเวลาไหน สถานที่ใด นำข้อมูลมาพัฒนาเมนู โปรโมชั่น ให้ตรงกับความต้องการ
 • ปรับแต่งเมนู: พัฒนาเมนูใหม่ ปรับสูตรอาหาร ตามความนิยมของแต่ละภูมิภาค วัฒนธรรม
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ: วิเคราะห์ระยะเวลารอคิว ความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาบริการให้รวดเร็ว สะดวก
 • โฆษณา: วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ส่งข้อเสนอ โปรโมชั่น ที่ตรงใจ ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ผลลัพธ์ของ McDonald’s จากใช้ big data ประโยชน์ที่ได้รับคือประสบความสำเร็จ สามารถเพิ่มยอดขาย สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่

Uber

Uber ผู้นำด้านบริการเรียกรถนำ Big Data มาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพ ได้ดังนี้

 • วิเคราะห์ความต้องการ: วิเคราะห์ว่ามีผู้ใช้เรียกรถในช่วงเวลาใด สถานที่ใด จำนวนเท่าไหร่ จัดสรรรถให้เพียงพอ ลดระยะเวลารอคิว
 • กำหนดราคา: วิเคราะห์ราคาตลาด สภาพจราจร กำหนดราคาค่าโดยสารที่เหมาะสม ดึงดูดทั้งผู้ใช้และคนขับ
 • วางแผนเส้นทาง: วิเคราะห์ข้อมูลการจราจร สภาพอากาศ วางแผนเส้นทางที่รวดเร็ว ประหยัดเวลา
 • รักษาความปลอดภัย: วิเคราะห์ข้อมูลการเดินทาง พฤติกรรมการใช้บริการ ป้องกันอาชญากรรม สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้

ผลลัพธ์ของ Uber จากใช้ big data ประโยชน์ คือประสบความสำเร็จ สามารถขยายธุรกิจไปยังหลายประเทศ เพิ่มจำนวนผู้ใช้ทำให้สร้างรายได้มหาศาล


ประโยชน์ของ Big Data กับธุรกิจ

ประโยชน์ของ Big Data

จากคุณสมบัติของ Big Data ที่ได้กล่าวมาแล้ว หัวข้อนี้จะมาดูประโยชน์ของ Big Data ต่อการดำเนินธุรกิจ ที่สามารถช่วยในด้านต่าง ๆ แก่ธุรกิจได้มีดังนี้

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ข้อมูลเชิงลึกแบบ Real Time 

ประโยชน์ของ Big Data ได้แก่

 • วิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน ระบุจุดอ่อนของกระบวนการทำงาน
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดต้นทุน
 • เพิ่มผลผลิต ทำงานได้มากขึ้น ในเวลาเท่าเดิม
 • วิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์
 • ตัดสินใจได้รวดเร็ว ไม่เสียโอกาส ตอบสนองต่อลูกค้าได้ทันท่วงที
 • วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง ระบุปัญหา ป้องกันความเสี่ยง
 • แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ลดความเสียหาย
 • สร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ

ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบ Real Time พัฒนาศักยภาพธุรกิจ

ประโยชน์ของ Big Data ได้แก่

 • เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า ความต้องการ ความพึงพอใจ พัฒนาสินค้า บริการ กลยุทธ์การตลาด ตรงใจลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดี รักษาฐานลูกค้าเก่า ดึงดูดลูกค้าใหม่
 • วิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขัน กลยุทธ์ จุดแข็ง จุดอ่อน วางแผนกลยุทธ์ที่เหนือกว่า
 • พัฒนากระบวนการทำงาน สินค้า บริการ ให้สอดคล้องกับเทรนด์
 • ปรับตัวได้รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เข้าใจลูกค้าและผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของ Big Data ได้แก่

 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า พฤติกรรมการซื้อ ความต้องการ ความพึงพอใจ
 • พัฒนาสินค้า บริการ กลยุทธ์การตลาด ตรงใจลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดี รักษาฐานลูกค้าเก่า ดึงดูดลูกค้าใหม่
 • ระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แม่นยำ พุ่งเป้าการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาสินค้า บริการ ตรงกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม

วิเคราะห์ความต้องการของตลาดในอนาคต

ประโยชน์ของ Big Data ได้แก่

 • วิเคราะห์ข้อมูลตลาด เทรนด์ พฤติกรรมผู้บริโภค คาดการณ์ความต้องการในอนาคต
 • พัฒนาสินค้า บริการ กลยุทธ์การตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 • สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้

พัฒนาศักยภาพธุรกิจ

ประโยชน์ของ Big Data ได้แก่ 

 • วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค พัฒนาศักยภาพธุรกิจ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร
 • พัฒนากระบวนการทำงาน สินค้า บริการ ให้สอดคล้องกับเทรนด์
 • ปรับตัวได้รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • สร้างนวัตกรรม นำหน้าคู่แข่ง

สรุป big data คือ เครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรต่างๆ ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  องค์กรใดที่สามารถนำ Big Data Analytics มาใช้ได้อย่างชาญฉลาด ย่อมประสบความสำเร็จ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในยุคดิจิทัล


ข้อควรระวังในการใช้ Big Data 

การใช้ Big Data ในองค์กรต่าง ๆ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีประโยชน์มากมาย อย่างไรก็ตาม การนำ Big Data มาใช้งาน ก็มีข้อควรระวังในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ขาดแคลนบุคลากรด้าน IT

Big Data เป็นเทคโนโลยีมีความทันสมัย หากองค์กรขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน IT ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้คือ วิเคราะห์ข้อมูล Big Data ล่าช้า สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ระบบ Big Data ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้

ขาดการเก็บข้อมูลที่มากพอ

ในหลายองค์กรไม่มีข้อมูล Big Data ที่เพียงพอ ผลกระทบอาจเกิดขึ้นได้คือ ทำให้วิเคราะห์ข้อมูล Big Data ไม่แม่นยำ เกิดการตัดสินใจผิดพลาด ทำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

เลือกใช้เครื่องมือที่ผิด

องค์กรเลือกใช้เครื่องมือ Big Data ที่ผิดหรือไม่เหมาะสมกับความต้องการ ประเภทข้อมูล งบประมาณ   ส่งผลให้วิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ทำให้องค์กรเสียเวลา เสียเงิน

ขาดการสนับสนุนจากองค์กร

หากผู้บริหารระดับสูง พนักงานในองค์กร ไม่เข้าใจ ไม่สนับสนุนการใช้ Big Data ส่งผลให้การใช้งาน Big Data ไม่ราบรื่น อาจทำให้โครงการ Big Data ล้มเหลว เสียเงินลงทุน เสียเวลา องค์กรไม่ได้รับประโยชน์จาก Big Data หรือเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร


บทสรุป Big Data

Big Data คือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่วยให้องค์กรวิเคราะห์ ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา แต่องค์กรต้องคำนึงถึงข้อควรระวัง วางแผนอย่างรอบคอบ พัฒนาบุคลากร ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ Big Data ใช้งานได้ประโยชน์สูงสุด


รับฟรี! รวมโพสขายดี