รถแลกเงิน คืออะไร เป็นสินเชื่อเงินด่วน แค่มีรถก็ได้เงินจริงหรือ

รถแลกเงิน

หลายคนมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทัน มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินก้อน แต่ไม่มีผู้ค้ำประกัน ทำให้หลายสถาบันการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว อย่างสินเชื่อรถแลกเงิน โดยเป็นสินเชื่อกู้ยืมที่ใช้เพียงเล่มทะเบียนรถภายใต้เงื่อนไขรถแลกเงินของสถาบันการเงิน ก็สามารถได้รับเงินก้อนตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระได้นาน และที่สำคัญ ยังสามารถใช้รถได้ตามปกติ แล้วสินเชื่อรถแลกเงินคืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท มีขั้นตอนอย่างไร บทความนี้ มีคำตอบ


สินเชื่อรถแลกเงิน คืออะไร?

สินเชื่อรถแลกเงิน คืออะไร?

สินเชื่อรถแลกเงิน คือ สินเชื่อประเภทหนึ่งของสถาบันการเงิน โดยใช้รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เป็นสินทรัพย์หรือหลักประกันในการกู้ยืม ผ่านการวางเล่มทะเบียนรถไว้ที่สถาบันการเงินเจ้าของสินเชื่อเท่านั้น ทำให้ผู้ขอสินเชื่อรถแลกเงินยังสามารถใช้รถได้ตามปกติ พร้อมทั้งยังสามารถขอกู้ยืมเงินก้อนได้ ไม่ว่าจะมีรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ตาม

ซึ่งข้อดีของรถแลกเงิน คือ

 • ผู้ขอสินเชื่อรถแลกเงินจะได้รับเงินก้อนใหญ่ เนื่องจากรถ ซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ทำให้ได้วงเงินขอสินเชื่อสูงตามไปด้วย แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขรถแลกเงินของแต่ละสถาบันการเงินด้วย
 • แม้ว่าจะขอสินเชื่อรถแลกเงินแล้ว แต่ก็ยังมีรถไว้ใช้งานตามเดิม เพราะเป็นเพียงการวางเล่มทะเบียนรถแลกเงินกับสถาบันการเงินเท่านั้น
 • ในปัจจุบัน สามารถขอสินเชื่อรถแลกเงินออนไลน์ได้แล้ว ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ต้องการทำธุรกรรมได้เป็นอย่างดี
 • โดยทั่วไปแล้ว รถแลกเงินดอกเบี้ยถูก อีกทั้งมีการคิดดอกเบี้ยหลายรูปแบบ ทั้งแบบดอกเบี้ยคงที่และแบบดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ดังนั้น จึงควรพิจารณาเลือกแบบที่ตนเองสะดวกในการผ่อนชำระ
 • สินเชื่อรถแลกเงินเป็นสินเชื่อประเภททั่วไป ทำให้สถาบันการเงินจำนวนมากพร้อมให้บริการ ดังนั้น ก่อนยืนขอสินเชื่อ จึงควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดแต่ละสถาบันการเงินมาเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

แต่ทั้งนี้ การขอสินเชื่อรถแลกเงินก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขรถแลกเงินของแต่ละสถาบันการเงิน เช่น ต้องเป็นรถปลอดภาระ สภาพรถต้องคงเดิม อายุรถเข้าเกณฑ์ เป็นต้น ดังนั้น ก่อนตัดสินใจขอรถแลกเงิน จะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของการใช้เงินก้อนให้ดี พร้อมทั้งวางแผนการผ่อนชำระให้เรียบร้อย


ประเภทของสินเชื่อรถแลกเงินที่เราควรทราบ

สินเชื่อรถแลกเงินเป็นสินเชื่อที่ใช้รถเป็นหลักทรัพย์ประกัน โดยทั่วไปแล้ว สถาบันการเงินจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.สินเชื่อรถแลกเงินแบบโอนเล่ม ซึ่งมีรายละเอียด คือ

 • เป็นการขอสินเชื่อรถแลกเงิน ด้วยการโอนกรรมสิทธิ์บนเล่มทะเบียนรถเป็นชื่อของสถาบันการเงิน ทำให้ได้รับวงเงินสูง สามารถกู้เงินได้มากขึ้น แต่จะได้รับอนุมัติช้า เพราะต้องทำเรื่องโอนรถให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน
 • เป็นการจ่ายดอกเบี้ยรถแลกเงินแบบคงที่ คือ เป็นดอกเบี้ยจำนวนเท่าเดิมตลอดอายุสัญญา กำหนดยอดชำระในแต่ละเดือนเท่าเดิม ทำให้วางแผนชำระได้ง่าย อีกทั้งยังมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าแบบไม่โอนเล่มอีกด้วย

2.สินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องโอนเล่ม ซึ่งมีรายละเอียด คือ

 • เป็นการขอสินเชื่อรถแลกเงิน โดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์บนเล่มทะเบียนรถ ทำให้เจ้าของรถยังมีกรรมสิทธิ์อยู่ หากแต่ฝากเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไว้กับสถาบันการเงินเท่านั้น ทำให้อนุมัติไว แต่ได้รับวงเงินอนุมัติน้อยกว่าแบบโอนเล่ม
 • เป็นการจ่ายดอกเบี้ยรถแลกเงินแบบลดต้นลดดอก คือ เมื่อเริ่มชำระ เงินบางส่วนจะถูกนำมาลดเงินต้นได้ ทำให้ดอกเบี้ยได้ลดลงตามไปด้วย ช่วยให้ผ่อนจ่ายทั้งหมดได้เร็วขึ้น

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการยื่นสินเชื่อรถแลกเงิน

การขอรถแลกเงินจะต้องเตรียมเอกสารรถแลกเงินให้ดี โดยแต่ละสถาบันการเงินก็จะมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขรถแลกเงินที่แตกต่างกัน โดยทั้งสินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องโอนเล่มและแบบโอนเล่ม มีการใช้เอกสารคล้ายกัน คือ

 • สำเนาบัตรประชาชน 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนรถเล่มจริง และมีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของ
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขรถแลกเงิน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร สำหรับโอนเงินเข้าบัญชี เมื่อได้รับการอนุมัติ
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง) หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 หรือเอกสารแสดงการประกอบอาชีพ
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน

นอกจากเอกสารรถแลกเงินแล้ว ผู้ขอสินเชื่อยังต้องตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ร่วมอีกด้วย ทั้งเกณฑ์ของผู้ขออนุมัติและรถที่จะใช้ขอสินเชื่อรถแลกเงิน โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดา มีรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพอิสระ
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 65 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน
 • มีประสบการณ์หรือาอยุการทำงาน ไม่น้อยกว่า 4 เดือน
 • มียานพาหนะประเภทรถยนต์ / รถกระบะ / รถตู้ เป็นชื่อของตนเอง จะต้องปลอดภาระ แล้วถือครองเล่มทะเบียนมา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

ดังนั้น เพื่อให้การขอสินเชื่อรถแลกเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน จึงควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขรถแลกเงินให้ครบถ้วน ทั้งเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติและเอกสารสำเนาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถยื่นกับสถาบันการเงินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว


หลักการคำนวณดอกเบี้ยของสินเชื่อรถแลกเงิน

สิ่งสำคัญของสินเชื่อรถแลกเงินที่จะต้องตรวจสอบให้ดี คือ ดอกเบี้ยรถแลกเงิน ซึ่งมี 2 แบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อ คือ

1.สินเชื่อรถแลกเงินแบบโอนเล่ม เป็นการจ่ายดอกเบี้ยรถแลกเงินแบบคงที่ (Flat Rate) ซึ่งมีสูตรคำนวณ ดังนี้

ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลา (ปี)

เหมาะสำหรับผู้ต้องการคำนวณค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนให้คงที่

2.สินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องโอนเล่ม เป็นการจ่ายดอกเบี้ยรถแลกเงินแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ซึ่งมีสูตรคำนวณ ดังนี้

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น = (เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันในงวด)/จำนวนวันใน 1 ปี

เหมาะสำหรับผู้ต้องการปิดสินเชื่อรถแลกเงินก่อนระยะเวลากำหนด

โดยดอกเบี้ยรถแลกเงินแต่ละแบบก็มีข้อดีแตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้ขอสินเชื่อรถแลกเงินควรพิจารณาบริบทและความเป็นไปได้ในการชำระเงิน หรือวางแผนการชำระเงินให้เหมาะสม


ขั้นตอนวิธีการขอสินเชื่อรถแลกเงิน

ขั้นตอนการขอสินเชื่อรถแรกเงิน

การขอสินเชื่อรถแลกเงินมีขั้นตอนดำเนินการที่ไม่ยุ่งยาก โดยเฉพาะในปัจจุบัน ซึ่งทุกคนสามารถขอสมัครรถแลกเงินออนไลน์ได้แล้ว โดยทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • สมัครรถแลกเงินออนไลน์ ด้วยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ แล้วรอให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินติดต่อกลับภายใน 1 ชั่วโมง หรือจะเดินทางไปสมัครที่สถาบันการเงินก็ได้
 • ยื่นเอกสารรถแลกเงินที่สาขาของสถาบันการเงินที่เดินทางสะดวก เพื่อประกอบการพิจารณา
 • รอสถาบันการเงินแจ้งผลการอนุมัติภายใน 1 วัน หลังจากยื่นเอกสารรถแลกเงินครบถ้วน
 • เมื่อได้รับอนุมัติเรียบร้อย ก็รอรับเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีภายใน 1 วัน หลังจากมีการโอนทะเบียนเล่มหรืออนุมัติเรียบร้อยแล้ว

เลือกขอสินเชื่อรถแลกเงินกับสถาบันการเงินที่ไหนดี

ในปัจจุบัน หลายสถาบันการเงินมีสินเชื่อรถแลกเงินให้บริการ โดยมีรายละเอียดโปรโมชั่นน่าสนใจ เช่น รถผ่อนอยู่แลกเงิน รถแลกเงินดอกเบี้ยต่ำ หรือรถแลกเงินวงเงินสูง ซึ่งโปรโมชั่นเหล่านี้ แม้ว่าจะน่าสนใจ แต่สิ่งสำคัญ คือ จะต้องพิจารณาสถาบันการเงินให้ดี โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • เป็นสถาบันการเงินที่มีสัญญาเป็นธรรม รายละเอียดสัญญาชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
 • เป็นแหล่งเงินกู้ถูกกฎหมาย ไม่เก็บดอกเบี้ยรถแลกเงินเกินจากที่กฎหมายกำหนด ปลอดภัย สามารถกู้ได้อย่างสบายใจ
 • สถาบันการเงินมีความมั่นคงสูง ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการมาอย่างยาวนาน
 • เข้าถึงกลุ่มคนหลากหลาย ด้วยเงื่อนไขรถแลกเงินมีความยืดหยุ่นสำหรับคนทุกประเภท
 • มีสินเชื่อรถแลกเงินอนุมัติเร็ว ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

ดังนั้น จึงควรเลือกขอรถแลกเงินจากสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง ได้รับความไว้ใจ และมีคนใช้บริการอย่างต่อเนื่องอย่าง KTC ซึ่งมีสินเชื่ออย่าง KTC พี่เบิ้ม สินเชื่อรถแลกเงิน ซึ่งมีรายละเอียดน่าสนใจหลายประการ


KTC พี่เบิ้ม สินเชื่อรถแลกเงินที่น่าสนใจ

KTC พี่เบิ้ม สินเชื่อรถแลกเงิน เป็นสินเชื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีโปรโมชั่นหรือเงื่อนไขรถแลกเงินน่าสนใจหลายประการ มีความยืดหยุ่นเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการใช้เงิน ได้แก่

 • KTC สามารถให้อนุมัติสินเชื้อรถแลกเงินวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท 
 • สามารถยื่นเอกสารรถแลกเงิน ขออนุมัติได้ตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด
 • มีรถแลกเงินอนุมัติเร็ว ทำให้ได้เงินก้อนไปใช้ทันใจ
 • มีบริการตรวจสภาพรถถึงที่ พร้อมอนุมัติภายใน 1 ชั่วโมง ด้วยบริการ “พี่เบิ้ม Delivery”
 • เป็นรถแลกเงินดอกเบี้ยต่ำ สามารถผ่อนชำระได้อย่างสบายใจ
 • อัตราดอกเบี้ยรถแลกเงินแบบลดต้นลดดอก 21% – 24% ต่อปี
 • สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 84 เดือน
 • ไม่มีเงื่อนไขรถแลกเงินแอบซ่อน สามารถตรวจสอบได้
 • ทุกคนสามารถมัครสินเชื่อรถแลกเงินได้ เพราะรถแลกเงินไม่ต้องมีคนค้ําประกัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อรถแลกเงิน 

ด้วยสินเชื่อรถแลกเงินเป็นสินเชื่อยอดนิยม ทำให้หลายคนยังคงมีข้อสงสัย โดยบทความนี้ได้รวมคำถามไว้แล้ว ได้แก่


ต้องใช้ผู้ค้ำประกันในการยื่นสินเชื่อรถแลกเงินหรือเปล่า?

สำหรับสินเชื่อรถแลกเงินนั้น ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน เพราะรถแลกเงินเป็นสินเชื่อที่ใช้รถเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินจากสถาบันการเงินอยู่แล้ว ทั้งแบบโอนเล่ม (โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่สถาบันการเงิน) และแบบไม่โอนเล่ม (ฝากเล่มทะเบียนจริงไว้กับสถาบันการเงิน) ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องมีคนค้ำประกัน


ประเภทของสินเชื่อรถแลกเงินแบบไหนดีที่สุด?

สินเชื่อรถแลกเงินมี 2 แบบ คือ สินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องโอนเล่ม และโอนเล่ม ซึ่งแต่ละแบบก็มีความแตกต่างกันไป หากสอบถามว่าแบบไหนดีที่สุด ก็ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้ขอสินเชื่อ 

 • สินเชื่อรถแลกเงินแบบโอนเล่ม เหมาะสำหรับผู้ต้องการเงินก้อนใหญ่ สามารถรอได้ ด้วยกระบวนการอนุมัติค่อนข้างช้า คิดอัตราดอกเบี้ยรถแลกเงินแบบคงที่ เหมาะสำหรับผู้วางแผนชำระด้วยค่าใช้จ่ายคงที่
 • สินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องโอนเล่ม เหมาะสำหรับผู้ต้องการเงินก้อนโดยด่วน แต่วงเงินอาจจะน้อยลง คิดอัตราดอกเบี้ยรถแลกเงินแบบลดต้นลดดอก ช่วยให้สามารถผ่อนชำระทั้งหมดได้เร็วขึ้น

ดังนั้น การพิจารณาว่า สินเชื่อรถแลกเงินแบบไหนดีที่สุด ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงิน จำนวนเงินที่ต้องการ รวมถึงแนวทางในการผ่อนชำระของแต่ละคน


สรุปเกี่ยวกับสินเชื่อรถแลกเงิน

สินเชื่อรถแลกเงิน คือ สินเชื่อประเภทหนึ่ง โดยใช้รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เป็นหลักประกันในการกู้ยืม โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ สินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องโอนเล่มและแบบไม่โอนเล่ม ซึ่งมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อรถแลกเงิน จึงควรตรวจสอบเงื่อนไขรถแลกเงินของแต่ละสถาบันการเงินให้ดี เพื่อให้ได้รถแลกเงินดอกเบี้ยต่ำ สามารถผ่อนชำระได้อย่างสบายใจ อย่าง KTC พี่เบิ้ม สินเชื่อรถแลกเงิน ก็นับว่าน่าสนใจ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อย่างเช่น บัตรกดเงินสด หรือ จำนำเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ก็มีให้บริการตามความสะดวก

รับฟรี! รวมโพสขายดี