บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ขาดแคลน ร่วมทำความดีในวันเกิด

บริจาคเงิน

ในประเพณี วัฒนธรรมของคนไทย นิยมทำบุญในวันเกิด เพื่อสร้างสิริมงคลให้แก่ตนเอง ผ่านการทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ปล่อยนก ปล่อยปลา บริจาคเงินต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน ซึ่งเป็นเส้นทางให้ความช่วยเหลือแบบง่ายมาก สามารถเลือกให้ความช่วยเหลือได้อย่างหลากหลายผ่านมูลนิธิ องค์กรการกุศลต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป 

บทความนี้ จะกล่าวถึงการบริจาคเงินผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ เช่น มูลนิธิกระจกเงา องค์กรยูนิเซฟ องค์กร UNHCR เป็นต้น ขั้นตอนบริจาคเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมทั้งตอบคำถามที่พบบ่อยบริจาคเงินกับองค์กรใดได้บ้าง

การบริจาคเงิน หมายถึง การโอนเงินให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่มีวัตถุประสงค์ทางการกุศล โดยไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ  ซึ่งบริจาคเงินมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการกุศล ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ต่าง ๆ บริจาคเงินอาจทำได้หลายวิธี เช่น โอนเงินผ่านธนาคาร ใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต ส่งเช็ค ใช้แอปพลิเคชัน เข้าร่วมกิจกรรมการกุศล ซื้อสินค้าจากบริษัท รวมทั้งร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมการกุศล

การบริจาคเงินมีบทบาทสำคัญในด้านสนับสนุนกิจกรรมการกุศล หรือองค์กรที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยเงินบริจาคนั้น สามารถใช้สนับสนุนกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เช่น สนับสนุนผู้อพยพ ส่งเสริมด้านการศึกษา ดูแลสุขภาพ สนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งบริจาคเงินเป็นวิธีที่คนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการทำความดีได้อย่างง่าย ๆ อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ทั่วโลก

ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีองค์กรไม่แสวงหากำไร รวมทั้งองค์กรไม่แสวงหากำไรอยู่มากมาย ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง ให้ความช่วยเหลือผู้กำลังประสบภัยได้ในทุกสถานการณ์

มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา เป็นองค์กรเอกชนทำเพื่อพัฒนาสังคมในหลาย ๆ ด้าน เช่น ให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามหาบุคคล ส่งต่อสิ่งของ บรรเทาทุกข์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งองค์กรพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ขาดแคลน

ทั้งนี้ มูลนิธิกระจกเงาเอง นอกเหนือจากเปิดรับบริจาคเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้ว ยังเปิดรับบริจาคของเหลือใช้ภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์เก่าสภาพดี อาหาร ยารักษาโรค เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ของใช้ทั่วไป เช่น หนังสือ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่  เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ผู้ที่ต้องการ โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้กับมูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ mirror.or.th

องค์กรยูนิเซฟ 

องค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือเด็ก ๆ ในด้านมนุษยธรรมมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งขึ้นตรงกับสหประชาชาติ (UN) เพื่อให้ความคุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ได้รับการศึกษา ปลอดภัยจากถูกคุกคาม ความรุนแรงต่าง ๆ ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับผู้อื่น เพื่อช่วยสร้างให้สังคมน่าอยู่

ทั้งนี้ องค์กรยูนิเซฟ มีช่องทางรับบริจาคเงินทั้งแบบรายเดือนและรายครั้ง ผ่านการทำธุรกรรมแบบออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทำรายงานชี้แจงการใช้เงิน เพื่อให้ผู้บริจาคเงินสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้เป็นระยะ โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่เว็บไซต์ unicef.or.th

องค์กร UNHCR

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร เน้นช่วยเหลือผู้อพยพ ลี้ภัยจากสถานการณ์รุนแรง เหตุการณ์สงคราม โดยให้ความคุ้มครอง ดูแลอย่างรอบด้าน ทั้งสร้างสถานที่พักพิง ให้อาหาร เครื่องดื่ม รักษาทางการแพทย์ การศึกษา รวมถึงสนับสนุนทางออกอย่างยั่งยืน ทั้งโยกย้ายไปถิ่นฐานใหม่ กลับภูมิลำเนาเดิม หรือการปรับตัวเข้ากับชุมชนลี้ภัยแห่งใหม่

ทั้งนี้ องค์กร UNHCR เปิดรับบริจาคเงินผ่านทางเว็บไซต์ https://www.unhcr.or.th/ ทั้งแบบรายครั้งและรายเดือน โดยทุกคนสามารถระบุจำนวนเงินในการบริจาคได้ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก


บริจาคเงินให้แก่องค์กรใดดี

รับบริจาคเงิน

การบริจาคเงิน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ยากไร้ขาดแคลนย่อมเป็นสิ่งดีเสมอ โดยอาจจะเลือกบริจาคเงินให้กับมูลนิธิ องค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลืออย่างหลากหลาย คือ ไม่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น องค์กร UNHCR ที่เป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยทุกรูปแบบ เช่น

 • ผู้ลี้ภัยจากสถานการณ์ความรุนแรง รวมถึงสงครามต่าง ๆ 
 • ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟไหม้
 • ผู้พิการ มีปัญหาทางสุขภาพ

ซึ่ง UNHCR ยังเน้นให้ความช่วยเหลืออย่างรอบด้าน เช่น

 • สร้างสถานที่พักพิง สร้างชุมชนสำหรับผู้ลี้ภัย
 • สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ปัจจัยสี่ต่าง ๆ 
 • ดูแลรักษาทางการแพทย์ เพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ
 • ให้ความคุ้มครอง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม ความรุนแรงต่าง ๆ 

การบริจาคเงินมีขั้นตอนอย่างไร

การบริจาคเงินมีขั้นตอนแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์ม องค์กรที่รับบริจาคเงิน แต่โดยทั่วไปแล้ว มีขั้นตอน ดังนี้

 • เลือกองค์กรและกิจกรรมที่ต้องการบริจาคเงิน เช่น องค์กรไม่แสวงหากำไร มูลนิธิ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือกิจกรรม
 • ตรวจสอบองค์กรหรือกิจกรรมนั้น ว่า มีความน่าเชื่อถือ สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือจริง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 • เลือกรูปแบบบริจาค เพราะบางองค์กรสามารถบริจาคได้ทั้งสิ่งของและเงิน โดยสามารถบริจาคเงินในรูปแบบต่าง ๆ 
 • ยืนยันการบริจาค หากต้องการบริจาคเงิน ลดหย่อนภาษี หรือใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการบริจาค ควรทบทวนรายละเอียดให้ดีก่อนกดยืนยัน
 • สามารถติดตามผลดำเนินงาน รายงานการใช้เงินของกิจกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ หรือรายงานจากทางองค์กร

ร่วมบริจาคเงินผ่านช่องทางใดได้บ้าง ? 

บริจาคเงิน ลดหย่อนภาษี

ทุกคนสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้หลากหลายวิธีตามความสะดวกของแต่ละคน ดังนี้

 • โอนเงินผ่านธนาคาร โดยโอนเงินจากบัญชีธนาคารไปยังบัญชีขององค์กรที่ต้องการบริจาค
 • บริจาคผ่านระบบ e donation ซึ่งเป็นระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
 • ใช้แอปพลิเคชันบริจาคเงิน ซึ่งออกแบบมาเพื่อรับบริจาคเงินโดยเฉพาะ หรือแอปพลิเคชันขององค์กรไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ
 • ใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต ด้วยหลายองค์กรก็รับบริจาคเงินผ่านช่องทางเหล่านี้ เพื่ออำนวยควาสะดวกให้แก่ผู้บริจาค
 • ส่งเช็คหรือบริจาคเงินสดให้กับองค์กรที่ต้องการสนับสนุน

และอีกหนึ่งช่องทางการบริจาคเงินคือเข้าเว็บไซต์ขององค์กรการกุศลนั้น เพื่อทำการบริจาคโดยตรง ยกตัวอย่าง UNHCR เมื่อเข้าเว็บไซต์แล้ว ทุกคนสามารถเลือกรูปแบบการบริจาคได้ว่า ต้องการบริจาคเป็นรายครั้ง/รายเดือน พร้อมทั้งยังสามารถระบุจำนวนเงินได้อีกด้วย


การบริจาคเงินกับคำถามที่พบบ่อย

บริจาคเงินผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ ถือว่าเป็นเรื่องดี เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง แต่ก็มักจะเจอคำถาม ดังนี้

องค์กร UNHCR มีแค่รับบริจาคเงินใช่ไหม ?

องค์กร UNHCR เป็นองค์กรสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยจากสถานการณ์ความรุนแรง รวมทั้งสงครามต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งไม่เพียงแค่รับบริจาคเงินเท่านั้น องค์กร UNHCR ยังรับความช่วยเหลือจากทุกคนผ่านช่องทางอื่น ๆ ดังนี้

 • เข้าร่วมกิจกรรมอาสาหรือทีมอาสา เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพ
 • บริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์ตามความจำเป็น เช่น เสื้อผ้า อาหาร เครื่องมือทางการแพทย์
 • ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้อพยพ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความตระหนักในสังคม

แต่อย่างไรก็ตามบริจาคเงินยังคงเป็นช่องทางสนับสนุนสำคัญขององค์กร UNHCR เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงทั่วโลก

สามารถบริจาคเงินขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่ ?

ในการบริจาคเงินขั้นต่ำนั้น ขึ้นอยู่กับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ต้องการสนับสนุน แต่โดยทั่วไปแล้ว มักจะไม่มีขั้นต่ำ เพื่อให้ทุกคนสามารถบริจาคได้ตามต้องการและกำลังของแต่ละคน ทั้งนี้ ก่อนบริจาค อาจจะต้องตรวจสอบรายละเอียดว่ามีขั้นต่ำในการบริจาคเงินหรือไม่ หากมีขั้นต่ำ ขั้นต่ำนั้นอยู่ในระดับสามารถบริจาคได้หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม บริจาคเงินไม่ว่าจะจำนวนเท่าใด ก็ถือว่าได้สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ขาดแคลนแล้ว

จะทราบได้อย่างไรว่าเงินทั้งหมดจะถูกนำไปใช้อย่างถูกกฎหมาย ?

เมื่อบริจาคเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว บางคนอาจจะต้องการตรวจสอบว่า เงินเหล่านั้นถูกนำไปใช้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีต่าง ๆ เหล่านี้

 • ตรวจสอบเว็บไซต์ รายงานผลบริจาคขององค์กรการกุศลนั้น ๆ
 • ขอรับรายงานการใช้เงิน รายงานประจำ รายงานบริจาคเงิน
 • ตรวจสอบว่าได้รับการลดหย่อนภาษีจริงจากกรมสรรพากร เท่ากับการบริจาคเงินนั้นถูกกฎหมาย
 • ติดต่อสอบถามนโยบายใช้เงินกับองค์กรไม่แสวงหากำไรโดยตรง

เราสามารถตรวจสอบยอดรับบริจาคเงินทั้งหมดที่ให้องค์กร ได้อย่างไร ?

ทุกคนที่บริจาคเงินสามารถตรวจสอบยอดรับบริจาคเงินทั้งหมดที่ให้กับองค์กรการกุศลได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้

 • เว็บไซต์องค์กรการกุศลจะมีระบุยอดรับบริจาคเงินทั้งหมด และรายงานบริจาคออนไลน์ 
 • หากไม่สามารถค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ สามารถติดต่อองค์กรการกุศลโดยตรง โดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ปรากฏบนเว็บไซต์  โทรศัพท์ อีเมลขององค์กร เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับยอดรับบริจาคเงิน
 • รายงานบริจาคประจำขององค์กรการกุศล ซึ่งจะมีระบุยอดรับบริจาคเงินทั้งหมดและการใช้เงินในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
 • ตรวจสอบผ่านระบบบริจาคออนไลน์ เพราะในบางกรณี ระบบก็สามารถใช้ตรวจสอบยอดรับบริจาคเงินได้เช่นกัน

การบริจาคเงินกับข้อสรุป 

บริจาคเงิน คือ การโอนเงินให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือผู้ลำบากในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยจากสงคราม ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ ผู้ที่ยากไร้ขาดแคลน เพื่อนำเงินเหล่านี้ไปช่วยเหลือผ่านเป็นสิ่งของบรรเทาทุกข์ อาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ถือได้ว่า การบริจาคเงินเป็นช่องทางช่วยเหลือที่ทุกคนในสังคมสามารถทำได้อย่างง่าย  โดยอาจเลือกให้ความช่วยเหลือ หรือบริจาคเงินให้กับมูลนิธิต่าง ๆ เนื่องในโอกาสพิเศษของแต่ละคนถือเป็นสิ่งที่ดี


รับฟรี! รวมโพสขายดี