คอร์ส IELTS เรียนคอร์สติวไอเอลอย่างไรให้ได้ผลคะแนนดี ผ่านเกณฑ์อย่างที่ต้องการ

หากมีความใฝ่ฝันอยากไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ แต่จำเป็นต้องใช้คะแนน IELTS เป็นทางผ่าน อีกทั้งการเตรียมตัวสอบ IELTS นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น จึงขอแนะนำคอร์ส IELTS หลักสูตรที่เข้มข้น เน้นฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ ที่จะช่วยพิชิตคะแนนได้อย่างมั่นใจทำความรู้จักกับการสอบ IELTS

IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการสมัครสอบไอเอล คือ เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ ทำงาน หรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จึงทำให้หลายคนจึงเลือกที่จะสมัครเรียนคอร์ส IELTS โดยเฉพาะ ข้อสอบ IELTS มี 2 ประเภทหลัก ดังนี้

 • IELTS Academic เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 • IELTS General Training เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงาน ย้ายถิ่นฐาน หรือต้องการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป

ในรูปแบบการสอบ IELTS ก็แบ่งออกเป็น 2 ประเภทเช่นกัน คือ แบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์ โดยคะแนน IELTS อยู่ในช่วง 0.0 ถึง 9.0 คะแนน โดยแต่ละทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) จะแยกคะแนนออกจากกัน ทั้งนี้ หากต้องการฝึกฝนทักษะใด ก็สามารถสมัครคอร์สติว IELTS ได้


คะแนน IELTS มีประโยชน์อย่างไร 

คอร์สเรียน IELTS

ด้วย IELTS เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้น คะแนนของ IELTS จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมาก หลาย ๆ คนจึงมองหาคอร์ส IELTS ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้คะแนนตามที่ตั้งใจ โดยคะแนนของ IELTS มีประโยชน์ ดังนี้ 

 1. สมัครคอร์ส เรียน IELTS เพื่อการศึกษาต่อ
 • เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก ด้วยหลายมหาวิทยาลัยใช้คะแนน IELTS เป็นเกณฑ์ในการรับสมัคร โดยเฉพาะหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
 • ขอทุนการศึกษา เนื่องจากหลายทุนนับคะแนน IELTS เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณา
 • โปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษามากมาย ก็ใช้คะแนน IELTS เป็นเอกสารประกอบการสมัคร
 1. การทำงาน
 • สมัครหางานในบริษัทข้ามชาติ ซึ่งกำหนดคะแนน IELTS เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการรับสมัครงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
 • เลื่อนตำแหน่ง ด้วยคะแนน IELTS ที่ดี จะแสดงถึงทักษะภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่ง และเพิ่มเงินเดือนได้
 • ไปทำงานต่างประเทศ ด้วยคะแนน IELTS จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นายจ้างมั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 1. การย้ายถิ่นฐาน
 • ขอวีซ่า เพราะประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการส่วนใหญ่จะใช้คะแนน IELTS เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการขอวีซ่า
 • ย้ายถิ่นฐาน ด้วยคะแนน IELTS ที่ดี แสดงถึงทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศได้
 1. อื่น ๆ
 • วัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
 • เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ด้วยในยุคโลกาภิวัตน์ ทักษะภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อการศึกษา การทำงาน และโอกาสอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น คะแนน IELTS ที่ดีจะช่วยเปิดโอกาสได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีคะแนน IELTS
 • คะแนน IELTS ที่ดีจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษ ทำให้กล้าแสดงออก และสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเป็นธรรมชาติ

IELTS ออกสอบอะไรบ้าง

หากต้องการสมัครเรียนคอร์ส IELTS ออนไลน์ จำเป็นต้องทราบแนวข้อสอบของ IELTS เสียก่อน โดยข้อสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 4 พาร์ท ดังนี้

 1. การฟัง (Listening) เป็นบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การซื้อของ การจองตั๋วเครื่องบิน การโทรศัพท์ การประชุม ข่าวสาร เนื้อหาบรรยายสิ่งต่าง ๆ
 2. การพูด (Speaking) เป็นเนื้อหาทั่วไป เช่น งานอดิเรก บ้านเกิด แผนการอนาคต การศึกษา การทำงาน การท่องเที่ยว
 3. การอ่าน (Reading) เป็นเนื้อหาทั่วไป เช่น ข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยี ความสำคัญของการศึกษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ สังคม หรือเป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ต่าง ๆ
 4. การเขียน (Writing) เกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำหนด หรือให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด

เทคนิคติวสอบ IELTS

ติวสอบ IELTS 

เมื่อทราบแล้วว่า ข้อสอบ IELTS ประกอบด้วยรูปแบบใดบ้าง ก็จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนในการติวสอบ IELTS ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถเตรียมตัวได้ ดังนี้

 • ตั้งเป้าหมายคะแนน IELTS ที่ต้องการ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้คะแนน เช่น ไปศึกษาต่อ ทำงาน หรือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 • มองหาวิธีติวไอเอลที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น สมัครคอร์ส IELTS กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ, เลือกลงคอร์ส IELTS ออนไลน์, ฝึกฝนด้วยตัวเอง
 • วางแผนการเรียน กำหนดเวลาทบทวน ฝึกฝน และ ทำข้อสอบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ
 • ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เน้นฝึกฝนในส่วนที่ยังไม่ชำนาญ
 • หาเพื่อนร่วมฝึกฝนภาษาอังกฤษ พูดคุย ฝึกฝนการฟัง การพูด และการเขียนด้วยกัน
 • จดจำคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อ่านหนังสือ บทความ และ ดูหนังฟังเพลงภาษาอังกฤษ 
 • ฝึกทำข้อสอบฝึกหัด IELTS บ่อย ๆ เพื่อให้คุ้นเคยกับรูปแบบการสอบ บริหารเวลา และฝึกฝนเทคนิคการทำข้อสอบ 

เลือกติวคอร์ส IELTS กับสถาบันสอนภาษาที่ไหนดี

อยากได้คะแนน IELTS ดี ๆ แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร หรือเตรียมตัวสอบ IELTS ไม่มี พื้นฐาน ควรจะทำอย่างไรดี อีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนใช้ คือ การสมัครคอร์ส IELTS กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ แต่ด้วยปัจจุบันที่มีคอร์สไอเอลจำนวนมาก หลายคนจึงไม่แน่ใจว่า ควรเลือกเรียน IELTS ที่ไหนดี โดยสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • คอร์ส IELTS ที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง เช่น เรียนกลุ่ม เรียนเดี่ยว หรืออาจจะมีคอร์ส IELTS ออนไลน์ เพื่อให้สามารถเรียนจากที่ใดก็ได้ตามความสะดวก
 • อาจารย์ผู้สอนในคอร์สติว IELTS มีความรู้ความสามารถ พร้อมแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • คอร์ส เรียน IELTS ราคาสมเหตุสมผล มีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบสิ่งที่จะได้รับกับค่าใช้จ่าย และอยู่ในงบประมาณตามที่ต้องการ
 • สถาบันสอนภาษาอังกฤษมีชื่อเสียง ได้รับการรีวิวจากผู้เรียนว่า ช่วยให้ได้คะแนน IELTS ดีขึ้นจริง ๆ รวมถึงการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย
 • การให้บริการตลอดการลงเรียนคอร์ส IELTS ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เอาใจใส่ พร้อมแนะนำแนวทางดี ๆ หรือจัดเตรียมแบบฝึกหัดให้อย่างสม่ำเสมอ

สรุปเกี่ยวกับคอร์ส IELTS

IELTS เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ ทำงาน หรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้น หลายคนจึงเลือกสมัครเรียนคอร์ส IELTS กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการติวไอเอลและเรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบได้อย่างตรงโจทย์ ครอบคลุมทุกทักษะที่ต้องการ ส่งผลให้ได้คะแนนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้


รับฟรี! รวมโพสขายดี