ตารางรายรับรายจ่าย บันทึกบัญชีส่วนตัวด้วย 6 เทคนิคง่าย ๆ ที่มีประสิทธิภาพ

บางคนอาจจะประสบปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ เพราะไม่รู้ว่า เงินหมดไปกับค่าใช้จ่ายอะไร ไม่สามารถเก็บออมได้อย่างที่ตั้งใจ จำเป็นต้องหาตัวช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้น โดยขอเสนอการทำตารางรายรับรายจ่าย ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่ในการบริหารจัดการเงิน เพื่อช่วยให้เข้าใจภาพรวมของรายรับ-รายจ่าย วิเคราะห์การใช้จ่าย เพื่อปรับพฤติกรรมการใช้เงิน พร้อมทั้งช่วยวางแผนการออม ให้สามารถเก็บเงินได้อย่างสม่ำเสมอ สร้างความมั่นใจในอนาคตทางการเงินของตนเอง ตารางรายรับรายจ่าย คืออะไร ใครควรทำบ้าง

ตารางรายรับรายจ่าย คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจดบันทึกรายการเงิน ทั้งเงินที่ “ได้รับ” (รายรับ) และเงินที่ “จ่ายออกไป” (รายจ่าย) ของบุคคล ธุรกิจ หรือองค์กร เปรียบเสมือนสมุดบัญชีส่วนตัวที่ช่วยให้สามารถติดตามสถานะทางการเงิน เข้าใจภาพรวมของการใช้จ่าย วางแผนวิเคราะห์การเงิน และควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากตารางรายรับรายจ่ายเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน ดังนั้น จึงมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนที่ต้องใช้เงิน จึงกล่าวได้ว่า ผู้ที่ควรทำตารางบัญชีรายรับรายจ่าย คือ ทุกคนที่ต้องการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

 1. บุคคลทั่วไป เช่น
 • เด็กวัยต่าง ๆ เพื่อฝึกวางแผนการบริหารใช้จ่ายเงิน และปลูกฝังการออมเงิน
 • มนุษย์เงินเดือน เพื่อช่วยติดตามค่าใช้จ่าย วางแผนเก็บออม หนี้สิน
 • ฟรีแลนซ์ ใช้ในการควบคุมรายรับ-รายจ่าย เตรียมเอกสารยื่นภาษี
 • นักศึกษา เพื่อฝึกบริหารจัดการเงิน วางแผนอนาคต
 • บุคคลทั่วไป สำหรับวางแผนครอบครัว เก็บเงินเพื่อเป้าหมาย
 1. ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น
 • ธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย และคำนวณกำไร-ขาดทุน
 • ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ สำหรับบริหารจัดการเงิน วางแผนกลยุทธ์
 1. องค์กร ทั้งองค์กรไม่แสวงผลกำไร (ติดตามการใช้จ่ายเงินบริจาค) และหน่วยงานราชการ (บริหารจัดการงบประมาณ)

นอกจากกลุ่มที่กล่าวมาแล้ว ยังมีบุคคลอื่น ๆ ที่ควรทำตารางรายรับรายจ่าย เพื่อติดตามยอดเงินและวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม เช่น บุคคลที่มีหนี้สิน, บุคคลที่ต้องการเก็บออม, บุคคลที่ต้องการวางแผนเกษียณอายุ เป็นต้น


แนะนำ 6 เทคนิคช่วยให้สามารถทำตารางรายรับรายจ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ตารางบันทึกรายรับรายจ่าย

ในการทำตารางรายรับรายจ่าย สำหรับกำกับและติดตามการใช้จ่ายเงิน ควรจะต้องมีการเตรียมตัวและวางแผนในการทำตารางบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถกลับมาตรวจสอบหรือวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว โดยขอแนะนำ 6 เทคนิคสำหรับทำแบบฟอร์มตารางรายรับรายจ่ายที่ดี ดังนี้

1. เลือกเครื่องมือในการทำตารางรายรับ-รายจ่ายที่ชอบ

อันดับแรกคือ ต้องเลือกเครื่องมือในการทำตารางรายรับรายจ่ายอย่างเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะการใช้งานของแต่ละคน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น

 • ความสะดวก ตารางบันทึกรายรับรายจ่ายควรใช้งานง่าย เหมาะกับไลฟ์สไตล์
 • พิจารณาฟังก์ชันที่ต้องการ เช่น แยกหมวดหมู่ คำนวณงบประมาณ วิเคราะห์ข้อมูล
 • เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงบประมาณ หรือสามารถค้นหาตารางรายรับรายจ่ายฟรีได้
 • เลือกเครื่องมือที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล หรือสามารถสำรองข้อมูลไว้ได้
 • เป็นเครื่องมือที่รองรับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย

ทั้งนี้ สามารถเลือกเครื่องมือในการทำตารางรายรับรายจ่ายได้หลากหลายประเภท เช่น

 • สมุดบันทึก ถือว่าเป็นวิธีดั้งเดิม ใช้งานง่าย สะดวก แต่ต้องจดบันทึกด้วยตัวเอง และวิเคราะห์ข้อมูลยาก
 • โปรแกรม Excel หรือทำตารางรายรับรายจ่าย excel เหมาะสำหรับการทำตารางแบบมีสูตรคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย
 • แอปพลิเคชั่นมือถือ ในปัจจุบันมีหลายแอปให้เลือกใช้งาน ฟังก์ชันครบครัน พกพาสะดวก

2. ระบุรายละเอียดสำคัญในตารางรายรับ-รายจ่ายอย่างครบถ้วน

สิ่งสำคัญของการทำตารางรายรับรายจ่าย คือ การระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน ได้แก่

 • บันทึกวันที่ที่เกิดรายการรับหรือจ่าย แนะนำให้ใช้รูปแบบวันที่สากล เช่น yyyy-mm-dd (ปี-เดือน-วัน) 
 • อธิบายรายละเอียดของรายการรับ-จ่ายให้ชัดเจน เช่น เงินเดือน ค่าเช่า ค่าอาหาร ค่าช้อปปิ้ง ค่าเดินทาง เพื่อให้เข้าใจที่มาของรายรับ
 • บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับ ทั้งรายรับ-รายจ่าย ช่วยให้ทราบจำนวนเงินที่เข้ามาและใช้จ่ายออกไป 
 • แบ่งรายการรับ-จ่ายตามหมวดหมู่ เช่น อาหาร ที่พัก การเดินทาง สันทนาการ 
 • ยอดคงเหลือ โดยคำนวณจากรายรับ – รายจ่าย เพื่อแสดงยอดเงินคงเหลือในแต่ละช่วง 

3. แยกประเภทของรายรับ-รายจ่ายอย่างชัดเจน

การทำตารางรายรับรายจ่ายที่ดีต้องแยกประเภทของรายรับ-รายจ่ายอย่างชัดเจน เช่น

 1. ประเภทของรายรับ
 • เงินเดือน รายได้ที่ได้รับจากการทำงานประจำ
 • เงินรางวัล รายได้พิเศษที่ได้รับจากการทำงาน
 • เงินลงทุน รายได้จากผลตอบแทนของการลงทุน เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย
 • รายได้อื่น ๆ ที่ไม่ได้มาจากการทำงาน เช่น เงินจากญาติ เงินรางวัลจากกิจกรรม
 1. ประเภทของรายจ่าย
 • ค่าใช้จ่ายประจำ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว
 • ค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจเช่น ค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าจ้างพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ข้างต้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าสันทนาการ

4. หมั่นลงบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำ

การลงบันทึกรายรับ-รายจ่ายลงในตารางรายรับรายจ่ายเป็นประจำ เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการวางแผนทางการเงิน ช่วยให้ติดตามสถานะทางการเงิน วิเคราะห์การใช้จ่าย วางแผนเก็บออม และตั้งเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรจดบันทึกรายการรับ-จ่ายทุกครั้งที่เกิดขึ้นทันที ไม่ควรรอให้ถึงสิ้นเดือน หรืออาจจะเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน เพื่อช่วยยืนยันรายการรับ-จ่าย และสามารถนำไปใช้ยื่นภาษีได้อีกด้วย

5. สรุปผลรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน

การสรุปผลรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เป็นส่วนสำคัญของการวางแผนทางการเงิน โดยการตรวจสอบความถูกต้องของตารางรายรับรายจ่าย คำนวณรายรับและรายจ่ายทั้งหมด เพื่อหายอดคงเหลือ เป็นการสรุปยอดรับ-จ่าย เงินคงเหลือ ค่าใช้จ่ายต่อวัน ค่าใช้จ่ายต่อหมวดหมู่ หรืออาจจะทำเป็นตารางรายรับรายจ่าย รายวัน หรือตารางรายรับรายจ่าย รายเดือนตามความสะดวก

6. นำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายมาช่วยวิเคราะห์วางแผนทางการเงิน

เทคนิคสุดท้ายของการทำตารางรายรับรายจ่ายให้ดี คือ การนำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายมาช่วยวิเคราะห์วางแผนทางการเงิน วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่าย วางแผนการออม เก็บเงิน และบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นคง ด้วยวิธีการคำนวณอัตราส่วนรายรับต่อรายจ่าย โดยเปรียบเทียบจำนวนเงินที่รับกับจำนวนเงินที่จ่าย แล้ววิเคราะห์ว่ามีเงินเหลือพอใช้หรือไม่ ถือว่าเป็นการออมเงินเพียงพอหรือไม่ ก่อนจะหาสาเหตุของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท และหาทางลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น


สรุปเกี่ยวกับการทำตารางรายรับรายจ่าย 

ทำตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางการเงิน ช่วยให้สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างชาญฉลาด ด้วยการเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ระบุรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายอย่างชัดเจนครบถ้วน แยกประเภทให้ถูกต้อง และที่สำคัญ ต้องทำตารางรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจจะเลือกเป็นตารางรายรับรายจ่าย รายวัน หรือตารางรายรับรายจ่าย รายเดือนก็ได้ เพื่อนำมาสรุปผลและวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายในอนาคตต่อไป


รับฟรี! รวมโพสขายดี